กำหนดการของโครงการ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พ. 18 ส.ค. 2564 - 10.38 น.
รายละเอียด ช่วงเวลา
ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 16 ส.ค. - 8 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ และ Pre-Workshop: Inspired จุดประกายเกษตรยุคใหม่ ทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการ 20 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (Website หลักของโครงการ) 11 ต.ค. 2564
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบแรก (คัดเลือก 30 ผลงาน) 14 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (Website หลักของโครงการ) 15 ต.ค. 2564
ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก นำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานผ่านคลิปวิดีโอ ต่อณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน (คัดเลือก 15 ผลงาน) 5 พ.ย. 2564  
ช่วงเวลาในการยืนยันการเข้าร่วมอบรม Workshop 1 6-26 พ.ย. 2564
Workshop 1: อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะในการพัฒนาผลงาน 8-12 ธ.ค. 2564
รับมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน (งวดที่ 1) ธ.ค. 2564
ช่วงในการพัฒนาผลงาน และเก็บข้อมูลของพืช/เกษตรกรที่เป็นโจทย์หลักของผลงาน (ช่วงที่ 1) 13 ธ.ค. 2564 - 23 มี.ค. 2565
นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานต่อทีมโคช และผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 (Online) 10-11 ก.พ. 2565
ช่วงเวลาในการยืนยันการเข้าร่วมอบรม Workshop 2 21 ก.พ. - 11 มี.ค. 2565
Workshop 2: อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความรู้เชิงธุรกิจ (การตั้งราคา/Online Marketing*) และกลไกการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐเบื้องต้น 24-27 มี.ค. 2565
รับมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน (งวดที่ 2) เม.ย. 2565
ช่วงเวลาในการพัฒนาผลงาน ตามที่ได้รับคำแนะนำของทีมโคช และผู้เชี่ยวชาญ
จากการนำเสนอความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 1 (ช่วงที่ 2)
28 มี.ค. -15 พ.ค. 2565
ทีมโคชและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน 16-31 พ.ค. 2565
ช่วงเวลาในการพัฒนาผลงาน ตามที่ได้รับคำแนะนำของทีมโคช และผู้เชี่ยวชาญ
ตอนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า (ช่วงที่ 3)
1 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2565
นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานต่อทีมโคช และผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 (Online) 18-19 ก.ค. 2565
ช่วงเวลาในการพัฒนาผลงาน ตามที่ได้รับคำแนะนำของทีมโคช และผู้เชี่ยวชาญ
จากการนำเสนอความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 2 (ช่วงที่ 4)
20 ก.ค. - 14 ก.ย. 2565
เตรียมตัวนำเสนอและทำรายงานสรุปผลในการพัฒนาผลงาน สำหรับเข้าร่วมพิธีปิดฯ 1-14 ก.ย. 2565
พิธีปิด พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และนำเสนอสรุปผลในการพัฒนาผลงาน 15-16 ก.ย. 2565
รับมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน (งวดที่ 3) ก.ย. 2565

หมาเหตุ: กำหนดการในแต่ละกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการปรับเปลี่ยนอย่างน้อย 2 สัปดาห์