ทีมพี่เลี้ยงของโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564

Submitted by sittichai on Tue, 07/26/2022 - 09:47

 
     ภายใต้โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) มีทีมพี่เลี้ยง (โคช) ซึ่งเป็นนักวิจัย วิศวกร จากเนคเทค/ สวทช. ผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยมาอย่างยาวนาน มาร่วมให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อต่อยอดผลงานของเยาวชนในโครงการให้ก้าวหน้ามุ่งสู่การใช้งานได้จริง และเหล่านี้คือข้อคิดที่ฝากถึงน้อง ๆ จากทีมโคช
 
โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
ดำเนินการโดย | งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
ร่วมกับ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สนับสนุนโดย | มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)